បទពិសោធន៍ ពីទិវាអក្សរសាស្រ្ដ

វប្បធម៌រលាយ​ ជាតិរលំ វប្បធម៌គង់វង្ស ជាតិថ្កើនថ្កាន ជាពាក្យដែរដូនតាខ្មែរបានប្រើប្រាស់មកដើម្បីយក មកប្រដៅកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យបាន​យល់ពីវប្បធម៌មួយនៃជាតិនិង​ជួយថែរក្សាសម្បត្តិរបស់ជាតិ។ ទិវាអក្សរសាស្រ្ដជាកម្មវិធីដែរបានរៀបចំដើម្បី លើកតម្បើននូវវប្បធម៌ជាតិមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់ ក៏ដូចនេះដែរនៅក្នុងទិវាអក្សរនេះបានរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិនៅមានក្នុងពេល បច្ចុប្បន្នដូចជា សំលៀកបំពាក់តាមសម័យ ឧបករណ៍នេសាទ អក្សរសាស្រ្ដជាតិ និងមានជាច្រើនទៀត។ នៅពេលការដែរខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានចាំថាមានស្ដង់បានថាការ រចនានីមួយនិងបាន​រៀបរាប់ពីវប្បធម្មនិងអក្សរសាស្រ្ដជាតិយ៉ាងសំអិតសំអាង។​ ស្ដង់ខ្លះរៀបរាប់ពី អក្សរសាស្រ្ដ ខ្លះពីល្បែងប្រជាប្រិយ អុក ជនជាតិភាគតិច​ ខ្លះពីសិល្ប:ចម្រៀងខ្មែរ។ អ្វីដែរគួរឲ្យគាប់សំគាល់ខ្លះទៀតមានដូច ជាការតស៊ូមតិ ការនិយាយជាសាធារណ: និងការប្រកួតកំណាព្យនិងរឿងខ្លី។ នៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរ ខ្ញុំបានប្រកួតការសរសេររឿងខ្លីទោះបីជាវាមិនបានជាប់ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារីករាយណាស់ដែរបាន បញ្ចេញស្នាដៃនិងគំនិតរបស់ខ្លួនឯង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏បានចូររួមជាសមាជិកមួយនៃកម្មវិធីដែរស្ដង់ ខ្ញុំនិយាយអំពីនេសាទឧបករណ៍ខ្មែរដែលនៅមាននិងមានប្រជាជននៅតែប្រើប្រាស់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃ មិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះបានបង្រៀនខ្ញុំជាច្រើនអំពីអ្វីដែលខ្មែរមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ការថ្លែងសុន្ទរកថា
ការបង្ហាញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរតាមសម័យ
ល្បែងអុកខ្មែរ
ការធ្វើបទបង្ហាញពីអក្សរសាស្រ្ដខ្មែរ
ការតស៊ូមតិ

Adobe Photoshop independent study( 1 week )

 For the whole week of this independent study.  I have used my time to learn more about how to use Photoshop. Because Photoshop is functional and it helps to learn how to edit the picture in many unlike ways like changing the background picture, edit the picture to have more beautiful color, and combine two pictures together and more. I’m really interested in how to use Photoshop for changing background picture and how to combine the images together to make one image. This isn’t easy to edit the picture and changing the background of the picture that you like. It really hard for me when I edit the picture at first because some of the tools I need to learn how to use it more to provide me an idea of how can it work? And mostly I use my time to learn how changing the background of the picture of the girl that sitting in the forest to make her sitting under the mushroom.  To be a best of learning about something isn’t easy for me. I spend most of the time to work on it. And I have many struggles to learn about this such as using the tool of Photoshop as I mention. Changing the color of the picture and using the cutting picture tool. Even it is difficult for me but I think it really fun and cool to learn about it and and the picture down below are the outcome after editing the picture. And the source that I use to learn are you tube video and asked my friend when I don’t understand it. And I am really happy to see the outcome of my Photoshop editing and I really love it.

A picture of the pregnant mother stand in the sunset at the beach!
A child sit under the mushroom ! 

 

Round 4( How to be happy when you are lonely)

What will you do when you are lonely?

   Loneliness Is a feeling that people have all around the world. But that is ok, it’s just an impression that you have when you become a teenager. This is not awful when you are feeling lonely. Trust me,  everyone has that impression but if you have that impression what will you do? If you don’t know that’s Ok, because today you will get some of the suggestions about how to be happy when you are lonely!

 

 • Show up on social media

 

   Some people may say social media isn’t the good thing to do when are lonely, but unfortunately, it is one of the acceptable help that will provide you a friend whenever you are in a lonely mood. You can check your hangout or messenger to find your friend, Are they online or not and just try to chat to them and find the topic to talk after that you will get out of that mood. Or you can share your feeling with your friend. Can you imagine when your friend shared their story with you, How do you feel? Sometime to build up your friendship together you should share your Impression with your friend. And your friend will support you and help you to get out of that Impression.

 

 • Hang out on a solo date

 

       “A solo date?” This might sound funny when you hear it but isn’t funny. A solo date is about spending time eating in the restaurant that you like and you think is the most beautiful place where you can hang out and release all your problems and get out of the lonely feeling. Sometimes eating is the perfect thing to do when you are lonely. People need to eat to help their life go on. Spend your time with delicious food eat it and not thinking about what happened in the world. Eat more food to make you grow up more and help your body building up with the vitamin that your food provide. You will be strong.

 

 • Watch a movie or read a book

 

   Watching a movie and reading a book are other ideas that you can use to release the feeling that you have. Finding a movie or comic book to read or watch it. You can choose either to go to the cinema or just stay at home or find a movie on the internet. But for the book, you can read it online, in the book or go to the library to read the book. You may know that the library is a place where there are a lot of people come together to study and spend time with the book. When you go to the library you will meet some new people you will have a conversation with them. Then you will think that you aren’t alone and there also the people still want to be your friend.

 

 • Music

 

   Music is a part of life. When you are in a lonely mood you can use music to help you. Music can sing you to sleep when you are asleep you can stop that feeling. some people might say that music is annoying when you are lonely. But it isn’t. Even song of the music is the song that talk about the sad love or life it also containing the good inspiring quote in the song for the people in the lonely Impression to listen.

 

 • Volunteer

 

       Volunteer to help people is a new purpose that you can choose to implement into your lonely mood. Just spend your time with the people around even if they’re on the street or you can go to an orphanage to share your study with them or to help the people cleaning a stream or clean at the dump site. Helping people is more than just sit in a lonely impression. A lot of people need you to help so you can go and volunteer with other people cleaning. When you go to helping people you will get to know new people and you will have the conversation with the people that you meet and the people that you help there will give you love. You will know that you aren’t alone because their also the people that love and need you to be with them.

 

 • Spend time in nature

 

   When you are lonely is Fine. But why don’t go out and have the picnic alone at somewhere like a park, or go on hiking . When you go to the park or hiking you will see the nature around. Nature is one of the friends that you should spend time with. Sometimes nature is the best friend that helps you to define who you are. So it is time for you to go and spend time with the natural . natural also have a feeling like you does. When you are lonely you should spend your time with the natural and try to pretend yourself as the nature and release your feeling like the natural release their Carbon dioxide.  Sometime smell of the fresh air and the tree flower will help your to release your bad impression.

      What is the point of Blame yourself when you are lonely? There is no reason why you should blame yourself when you are lonely. Let me tell you when you lonely you should sit and slowly breath in and out and drink cool water and relax. When you are breathing don’t think about the thing that make you feel more lonely. Just close your eye and count your breath.

      Here are the suggestions that you can use when you are lonely! Like the quote says

unexpected moment is the best of happiness” from the author name Julia Quinn. She is an author of the American roman novel. It means that sometimes the unexpected moment in life, it can be the best memory that you can use it to stop your Impression  that you have. That is a good time to try and find out about yourself when you feel lonely, just be happy and achieve what you can see. And I hope you can get out of loneliness when you are practicing all the idea that I give.

Multimedia Round4

     Multimedia is the study of the Technology that is related to code programming languages. In this round, I continue to study more about Python function, Python lists, and Python Dictionaries. Python function is the study of a block of code that reusable and their only run when it is called. In python we study about the Defining functions (1),(2) and (3) and calling the function . after that I study about the Python lists. Python list is the study of A collection of items that are ordered and changeable. And I have learned about the Accessing items, changing items values, loop through the list, check if the item exists, list length, add items. Append, add items – insert and remove the items . and the last one I study about the Python Dictionaries. Python Dictionaries is the study of  A collection of items that is unordered and changeable. I have learned about the Dictionary list, accessing items, change items values, loop through Dictionaries and more. I feel really struggle with the python function because it really hard to make me understand how can it work. I try to ask my friend, they explain to me how to it work and then i get it. But sometimes multimedia is really difficult to understand. When you study about multimedia you should take note it to make you easy to understand how it works and easy for you to remember.    I think python is one of the subjects that are important in our daily and expectantly for the people that love to study math. Because sometimes is related to math.

 

Python(Round3)

Multimedia is the class that taking all the stuff that related to the technology. In this term i have study more about the python in code.org. Python is study of the A block of code imported by some other code. object Any data with state (attributes or value) and defined behavior (methods). … Pythonic An idea or piece of code which closely follows the most common idioms of the Python language, rather than implementation code using concepts common to other languages. And it for the beginning class of study code. In this term of the multimedia class were study about :

 

 • If statement
 • Booleans
 • Indentation
 • Elif statement
 • Else statement
 • And or not

 

 • Comparisons

 

Human of Cambodia (HOC)

Human of Cambodia is an exploration that talking about the human life of Cambodia and it Inspired by human of New York . In this exploration I have learn a lot about the human life such :

 • How different between single mother and the normal mother?
 • What is the saddest moment in people life?
 • What is the memorable moment that people never forget?
 • What is the the difference between kid live with family and the kid live in the organization ?
 • What is the difficult thing in people life?   
 • Opinion about the orphan kid?

In this exploration i have learn a lot . i think this exploration is such the most wonderful exploration that make me understand a lot about the human life and many experience. And some kind of thing that i never expect. And it also make me understand  myself that i also have the photograph skill. Beside that i really enjoy to writing the caption for the story of the people that have and one of my favorite story is when I go to helping hand and interviewed the kid and she tell me the pretty cool story about her and what she want to be in the future and tell me the reason why their want to be that .  One thing that i really love is that after this exploration I really appreciate myself that i have all the thing that the other people in Cambodia some don’t have it. Also because of this exploration, it inspiring me to write the poem title : darkness of me!

 

The outside beauty you can see by eye,

But the inside beauty you never see it by eye.

Everyday you see me smile but you don’t know:

What inside of me that i have

I need someone to shared about it

But sadly every one that i see and wanted to shared

It all the not the safe to hide.

Just so you know everyone has their own dark side

Like the moon that you can see every night.

It have to hide and show in the sky like

your life would be in one day.

Let me tell you the story

I was a kid with the father run always

Out of me and family became other woman come in.

Everyday my mom drunk

Because of the dump thing that my dad did.

He have the other guys and leave us.

I feel really dangerous to live with that

I want to tell my mom to stop drunk

And let me be inside to shared the idea

But the god don’t bless me

He take my mommy to live with him

And make become an orphan guys like now.

 

សរសេរតាមអាន ពាក្យនិងពន្យល់ពាក្យ

ថ្នាក់ខ្មែរគីជា ថ្នាក់ដែលសំខាន់ព្រោះតែយើងជាខ្មែរយើងត្រូរតែ សិក្សាអំពីភាសាជាតិរបស់ខ្លួន។ តាមរយ:​ការសិក្សា ចំនួយមួយត្រីមាសនេះ ខ្ញុំបានសិក្សាអំពីការសរសេរ​តាមអាន អំពីពាក្យធម្មតាដែលប្រជាជនប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។​ ការ​ប្រើប្រាស់ពាក្យប្រចាំថ្ងៃនិងការសរសេរគឺខុសគ្នា។ វាខុសគ្នាត្រង់ការនិយាយគឺខ្លិនិងមិនមានន័យវែងដូចជាការ សរសេរឡើយការសរសេរត្រូវតែមានលក្ខណ:​និងអក្សរត្រូវទៅតាមដែលបាមកំណត់។ នៅក្នុងនោះខ្ញុំបានសរសេរ ពាក្យមួយចំនួនដូចជា៖ ព្រហ្មវិហារធម៌ ករុណា សង្រ្គាន្ត ត្រុដិ ករុណា មេត្តា មុទិតា​​ បាល្ល័ង្ក ឧបេក្ខា ។ល។

 • ឧបេក្ខា ការតាំងចិត្តជាកណ្ដាល។
 • ត្រុដី មានន័យថាការផ្ដាច់។
 • សង្គ្រាន្តគឺជាពិធីដែលគេប្រារព្ធដើម្បីផ្លាស់ឆ្នាំចាស់ចូលទៅឆ្នាំថ្មី។
 • កុរណា គឺជាភាពសេចក្ដីអាណិតអាសូរ សន្ដោអ្នកដទៃ។​
 • មុទិតា គឺជាការមិនមានចិត្តច្រណែនអ្នកដទៃ។

និងមានពាក្យជាច្រើនទៀត។

Acids and bases experiments

We have do the acids and bases experiments on Thursday 07/03/my class have to do the experiment  about how the color and how it work and think why we get the answer now let me tell you what we did.

Ingredient and material: 

 

 • Cups
 • Red cabbage solution as an indicator
 1. Lemon juice
 2. Vinegar
 3. Sprite
 4. Water
 5. Toothpaste and water solution
 6. Baking soda and water solution
 7. Bleach.

How to do it

 1. Take the water , lemon juice,vinegar,sprite,water,toothpaste and water solution, baking soda and water solution and Bleach(20 ml) and then put it into the individual cut.
 2. After that poll the red cabbage solute with indicator  into each cut that we put the lemon juice,vinegar,sprite,water,toothpaste and water solution, baking soda and water solution and Bleach.
 3. After that you will see how it changing !

What i can see ?

 • Vinegar and the red cabbage the color will become Pink.
 • Sprite and the red cabbage the color will become light pink
 • Bleach with the red cabbage the color will become brown but just a minute later and will be white.
 • Baking soda and the red cabbage the color will become green
 • The solute of toothpaste and red cabbage the color will be Purple and have the bubble that come from the toothpaste solute
 • Water and red cabbage it will become light purple
 • After that pull the all the water  we mix with each other
 1. Put the solute  that the we mix between Bleach and Lemon juice you will see the color it become white and have the gas when we stir it and it hot .
 2. Then baking soda and the vinegar and the color will be change into dark blue and when we stir we can see the bubble gas come up and  it feel cold .
 3. Last one we pull together between Sprite and the solute of the toothpaste and the color is changing to dark pink and the we can see the bubble that is come from the tooth paste .
 • Finished that we have to talk all the solutes that we mix it last time take it all together and then put it all into the solute of the water and red cabbage then it become no smell and no feel, and also the color it changing to purple.

Lab report

All the color of the solute that it mix together what i think it maybe acid if the color of the  solute together is have the color pink and red are the Acid and the dark all the dark color(purple or Dark green) all of them are the  base.

Acid and Base Experiment

Percentage and Angle

Round 3 of math class I have learned about the percentage and the angle. Percentage is the number that they use it to represent the number stand for 100. The sign of percentage is this(%) . In percentage lesson I learn how to change the fraction to percentage , how to using the percentage to know the price of something that we buy that is discount. And  also how to use the percentage to stand for something that have a lot of number. After i finish study the percentage i’m study about the angle. Angle is the two line that come together to meet at some point and it represent by the(°) degrees  . They are four properties or rules in angle . which are supplementary angle , complementary angle, vertically opposite and the other not name and it just called Angle.

 • Supplementary angle is an angle that add up to 180°.
 • Complementary angle is an angle that add up to 90°.
 • Vertically opposite is an angle that is have equal side.
 • Angle is a round a point that add up to 360°.

And I also learn how to measure the angle. After study about this i feel it really cool to study about the percentage and the angle. It really fun whenever i study about the angle and percentage because angle and percentage is helping people a lot in everyday life.

 

កិរិយាសព្ទ

មុខវិជ្ជាដែលសិក្សាផ្ទាល់ពីប្រវត្តិនិងតួនាទីរបស់កិរិយាសព្ទ។ កិរិយាសព្ទ័គឺជាវេយ្យករណ៍ប្រភេទមួយ

ដែលមានសារសំខាន់មិនខុសពីវេយ្យករណ៍ដទៃទៀត។កិរិយាស័ព្ទគឺ​ជា​ពាក្យដែល​សម្ដែង​នូវ​អំពឬ​ពោល​

នូវ​ដំណើរ ដូច​ជា​ពាក្យ៖ដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក ..។ល។ នៅក្នុងកិរិយាសព្ទ័មានកិរិយាសំខាន់ៗ

ជាច្រើនដូចជា​ សកម្មកិរិយា​ អសកម្មកិរិយា កិរិយាសព្ទ័សុទ្ធ ជំនួយកិរិយា កិរិយាចំណង កាលកិរិយា​ កិរិយាសព្ទ័បច្ចុប្បន្នកាល កិរិយាសព្ទ័អតីតកាល កិរិយាសព្ទ័អនាគតកាល និងកិរិយាសព្ទ័ហេតុ។

  • សកម្មកិរិយា  គឺ​កិរិយា​ដែល​ត្រូវ​មាន​ពាក្យ​មក​បំពេញ​អំពើ ទើប​គ្រប់​គ្រាន់ ដូច​ជា​ពាក្យ​ថា៖ ខ្ញុំ​ឈូស​ឈើ, គេ​ទិញ​សំពត់, អ្នក​នេសាទ​ស្ទូច​ត្រី, ចោរ​លួច​ទ្រព្យ…។ ឈើ, សំពត់, ត្រី, ទ្រព្យ ជា​កម្ម​របស់​កិរិយា

 

 • អសកម្មកិរិយា​​​  កិរិយា​ដែល​មាន​អំពើ​​នឹង​ខ្លួន​ឯង ដូច​ជា​ពាក្យ៖ ខ្ញុំ​កើត, យើង​ទៅ, វា​ស្លាប់។

 

 • ជំនួយកិរិយាគឺជាពាក្យសម្រាប់បង្គប់ន័យសេចក្ដីឲ្យកិរិយាបង្គោលណាមួយនៅក្នុងល្បះ។
 • ជំនួយកិរិយាមានច្រើនណាស់។ នៅក្នុងល្បះខ្លះជំនួយកិរិយាប្រើនៅខាងដើមកិរិយាបង្គោល។

 

 • កិរិយាចំណង  គឺជាកិរិយាសព្ទ័ចងភ្ជាប់រវាងនាមឬសព្វនាមទៅនិងពាក្យឬសព្វនាមប្រធាន ទៅនិងពាក្យឬកន្ដោមពាក្យដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមឬសព្វនាមប្រធាននោះវិញ។
 • កាលរបស់កិរិយាគឺជាពេលវេលាដែលអំពើរបស់កិរិយាប្រព្រឹត្តឡើង។​​ កាលកិរិយាអាចចង្អុលចេញពីពេល អតីតកាល , បច្ចុប្បន្នកាល ឬ​ អនាគតកាល។​ កាលកិរិយាចែកចេញជាបីគឺ…..

 

  • កិរិយាសព្ទ័បច្ចុប្បន្នកាលគឺជាកិរិយាដែលបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។

 

 • កិរិយាសព្ទ័អតីតកាល  គឺជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយ។
 • កិរិយាសព្ទ័អនាគតកាល  គឺជាកិរិយាសំដែងប្រាប់សកម្មភាព ឬ​ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនូវពេលខាងមុខ។

 

 

 • កិរិយាសព្ទ័ហេតុ សម្ដែងនូវអំពើ របស់ប្រធានដែលធ្វើឡើងគ្រាន់ជាដើម​ហេតុប៉ុណ្ណោះ

 

ឯកម្មបទជាអ្នកទទួលយកបុព្វហេតុនោះ ទៅធ្វើអំពើអោយសម្រាច់ដោយខ្លួនឯង។